Datum objave: 07.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

08.11.2019
FSD, Visokošolski učitelj  - m/ž (do 07.01.2020)
Članica:
Fakulteta za socialno delo,
Topniška ulica 31,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
(D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž
- na Katedri za teorije in metode pomoči
- št. delovnih mest: 1
- šifra del. mesta: D019001
- za nedoločen čas od 01.10.2020, 40 ur tedenske delovne obveznosti.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
- Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri
- Veljaven habilitacijski naziv: veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje Socialno delo.
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali ima veljaven naziv gostujočega učitelja na UL, ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje Socialno delo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- posebna znanja in izkušnje s področja psiholoških znanj, psihosocialne podpore in pomoči ter raziskovanja v socialnem delu in sorodnih družboslovnih vedah
- sposobnost vodenja raziskovalnih projektov
- inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
- znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika.

3. Kratek opis del in nalog:  
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentkam in študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
 
4. Delovne izkušnje: 5 let delovnih izkušenj na področju neposrednega izvajanja psihosocialne podpore in pomoči in raziskovanja v socialnem delu ali sorodnih družboslovnih ved ter vodenja raziskovalnih projektov ali sodelovanja v projektnih skupinah

5. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom bomo izvedli s  01.10.2020.

6. Rok za prijavo: Datum objave: 8.11.2019, rok za prijavo 60 dni; do 07.01.2020

7. Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
- Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela
- Seznam funkcionalnih znanj

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

8. Kontaktna oseba na članici:
Alenka Majer, tajnik fakultete,  tel. 01/300-62-36
e-mail: