Datum objave: 12.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 15 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
 

1.Razpisano delovno mesto:
POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 – vodja projektne pisarne

Šifra DM: J017903 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: pomočnik tajnika članice
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece 

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, napredna znanja uporab računalniških programov MS Word, MS Excel
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj

3. Opis dela in nalog:
- organizira in vodi delo projektne pisarne BF (neposreden nadzor nad izvajanjem del in nalog sodelavcev v projektni pisarni, razporejanje del in nalog zaposlenih v projektni pisarni),
- spremlja predpise iz svojega delovnega področja,
- pomoč zaposlenim pri prijavljanju na projekte (administrativno in predvsem vsebinsko poznavanje razpisne dokumentacije in pravil za pripravo prijav), zbiranje potrebnih dokazil, priprava finančnega načrta projekta in pošiljanje prijave,
- priprava programov mednarodnega in meduniverzitetnega raziskovalnega sodelovanja,
- priprava gradiva in zapisnikov sej Komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost in drugih pristojnih komisij,
- spremljanje razpisov in interno obveščanje o razpisih, ki jih razpisuje ARRS in razpisov drugih ministrstev in organov ministrstev povezanih z raziskovalnim in razvojnim delom Biotehniške fakultete,
- spremljanje javnih razpisov, rezultatov razpisov in interno obveščanje v povezavi z raziskovalnimi, razvojnimi, strokovnimi, mednarodnimi in drugimi projekti
- celovito obravnavanje in celostno spremljanje raziskovalnih in razvojnih projektov od načrtovanja do poročanja
- izvaja operativne strokovne naloge na področju nacionalnih, mednarodnih in evropskih raziskovalnih in razvojnih projektov
- priprava gradiva v zvezi z raziskovalnimi programi, infrastrukturnimi centri in projekti
- spremljanje rokov za oddajo poročil, zbiranje in usklajevanje računovodskih podatkov in skupaj z nosilcem oblikovanje končnih poročil za projekte,
- sodelovanje s strokovnimi službami  glede razporeditev plač po virih, sodelovanje pri pripravi finančnega načrta, načrta opreme in investicij, letnega programa dela in akcijskega načrta ter letnega poročila s svojega področja dela,
- vodenje in ažuriranje evidence projektov,
- sestavlja vse vrste odločb, pogodb, aktov in dopisov z delovnega področja ter vodenje statistike,
- skrbi za vpis v register raziskovalcev in ažuriranje baze raziskovalcev SICRIS,
- pripravlja statistike na raziskovalnem in razvojnem področju (Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno razvojni dejavnosti, itd),
- skrb za namensko rabo projektnih sredstev glede na pogodbena določila
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi usposabljanj raziskovalcev in strokovnih delavcev
- urejanje internetne strani in Sharepoint točke povezane z raziskovalno in razvojno dejavnostjo
- priprava dokumentov za vključitev fakultete v mednarodno sodelovanje na raziskovalnem področju
- vzdrževanje stikov s tujimi univerzami, asociacijami in inštituti
- vodenje in spremljanje postopkov v zvezi z intelektualno lastnino

4. Rok za prijavo: 15 dni od objave

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Darko Klobučar
Telefonska številka: 01/320 3011