Datum objave: 15.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

1.Delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)  v Kadrovski službi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom


2.Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri, specializacija po               
            visokošolski  izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska
            stopnja) družboslovne  smeri,
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, poznavanje predpisov delovnega področja,
- 3 leta delovnih izkušenj in
- poskusno delo 3 mesece.

2. Kratek opis dela in nalog:
- upravno in administrativno vodenje ter organiziranje dela kadrovske službe,
- svetovanje in koordiniranje kadrovskih zadev, povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih,
- izvajanje postopkov v zvezi z razpisi, objavami in zaposlovanjem delavcev,
- pripravljanje pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, podjemnih pogodb in pogodb o avtorskem delu,
- skrb za pravočasno pripravo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov, ki se izvajajo v KS in posredovanje sodelavcem službe kadrovske podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog,
- priprava dokumentacije za sodelovanje v postopkih javnih razpisov za odobritev mest za mlade raziskovalce,
- v sodelovanju z zaposlenimi in vodstvom fakultete priprava osebnih letnih delovnih načrtov zaposlenih na področju izobraževanja in raziskovanja fakultete ter za usklajenost osebnih letnih delovnih načrtov z napovedjo izvajanja študijskih programov ter raziskovalnih programov in projektov,
- vodenje statistike s kadrovskega področja, ki jo predpisuje država,
- opravljanje administrativnih opravil v zvezi s sklepanjem in prenehanjem delovnih razmerij ter izvajanje postopkov, povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanja delavcev,
- vodenje evidence izrabe delovnega časa,
- priprava kadrovsko razvojne in druge analize in plan kadrov,
- administriranje programa Time&Space za vodenje evidence prisotnosti zaposlenih na delu,
- sodelovanje pri vodenju  habilitacijskih postopkov,
- sodelovanje pri predstavitvah fakultete s kadrovskega področja na njeni spletni strani,
- priprava gradiva s področja delovnih razmerij za organe in delovna telesa fakultete ter skrb za realizacijo njihovih sklepov,
- vodenje postopkov pri detaširanih delavcih in zaposlovanju tujcev,
- vodenje rokovnika mandatov članov organov fakultete, njihovih delovnih teles, predstojnikov oz. vodij organizacijskih enot, programskih skupin in raziskovalnih projektov,
- opravljanje drugih del po nalogu predpostavljenega ali dekana in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v  širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
Od  18. 11. 2019 do 2. 12. 2019

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov: Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: