Datum objave: 20.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ZNANSTVENI SVETNIK, šifra DM: H019008 (m/ž), za določen čas predvidoma od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2022 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur/teden). Zaposlitev je predvidena od 1. 12. 2019 oziroma po prejemu soglasja Upravnega odbora Univerze v Ljubljani pred zaposlitvijo.
Raziskovalno delo se bo opravljalo na področju programske skupine: »Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacij in družbe« in temeljnega raziskovalnega projekta: »Okolju prijazno vedenje v turizmu.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja družbenih ved
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja družbenih ved.

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- Znanstveni svetnik
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv znanstveni svetnik na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Delovne izkušnje:
 /

Poskusno delo:
 /

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev (opis odgovornosti, podeljena pooblastila, položajni dodatek v skladu z uredbo vlade) :
- za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del
- za varno delo
- za strokovni nadzor in vodenje sodelavcev v skupini
- za opremo oziroma delovna sredstva
- odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov predmeta


Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:
- vodenje ali sodelovanje na mednarodnem raziskovalnem projektu v zadnjih 5 letih


4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis
- Bibliografijo
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo:
Prijave pošljite do vključno 26. 11. 2019; prijave so možne po pošti na naslov Kadrovska služba, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana. Na pošiljko pripišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRD2019-8«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: