Datum objave: 28.11.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Objava :  29. 11. 2019

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT ZA PODROČJE  MLEKARSTVO
Šifra DM: asistent z doktoratom
                ( D010001) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece
Začetek zaposlitve:  01. 01. 2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti  ( prejšnji )  s področja biotehnike
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  s področja biotehnike
- veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje Mlekarstvo

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- znanja za uporabo  računalniških orodij ,
- inovativnost ,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
- sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  od 29. 11. 2019 do 03.12. 2019.
Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :
UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka:  01 3203 801