Datum objave: 09.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – PREDAVATELJ m/ž
- na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje
- šifra del. mesta: D017004,
- šifra naziva: 2,
- za določen čas, s krajšim delovnim časom 8 ur/teden
- predvidoma od 1. 3. 2020 do 30. 9. 2020.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja geotehnologije in rudarstva.

- Veljaven habilitacijski naziv: predavatelj za področje Merstvo ali Geotehnologija in rudarstvo ali Uporabna geofizika.
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – predavatelja za področje merstvo ali geotehnologija in rudarstvo ali uporabna geofizika. V tem primeru je potrebno skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

- Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:  
– oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
– organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
– predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
– vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
– mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
– sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
– skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov,
– opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:   do 11. 2. 2020

5. Kontaktna oseba na članici:
     Helena Zalar, tel. 01 200 32 39