Datum objave: 09.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor), m/ž, šifra DM: D019001, 1 prosto delovno mesto
- visokošolski učitelj na Katedri za upravno pravo/visokošolski učitelj za področje upravnega prava in prava javne uprave za poučevanje predmetov Upravno procesno pravo, Upravno pravo in postopek, po potrebi pa tudi procesne vsebine pri drugih upravnopravnih predmetih;
- polni delovni čas za nedoločen čas;
- začetek zaposlitve predvidoma v februarju 2020;
- poskusno delo 4 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji);
- veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave;
- če kandidat še nima veljavnega naziva, mora skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se dokazuje z ustreznim dokazilom;
- aktivno znanje angleškega jezika.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  
- retorične sposobnosti;
- inovativnost;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4. Delovne izkušnje: 4 leta.

5. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
- predavanja študentom;
- vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- usmerjanje raziskovalnega dela ter študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- znanstveno-raziskovalno delo.

6. Rok za prijavo: 3. 2. 2020

7. Kandidat naj posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografijo;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V slednjem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja: strokovnega izobraževanja, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, poklicnega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kompetenčno zasnovanega izobraževalnega procesa

na elektronski naslov: .

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ljerka Golubić
Telefonska številka: (01) 42 03 128
E-pošta: