Datum objave: 13.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 60 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101 razpisuje prosto delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje biotehnologija

Šifra DM: D019001 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 1,2,3
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 6 mesečnim poskusnim delom
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 


Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti ( prejšnji ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja  uporabe računalniških programov
- znanje slovenskega jezika
- veljaven habilitacijski naziv (docent/izredni profesor/redni profesor) za področje biotehnologija
- poznavanje agronomske prakse (poznavanje kmetijskih rastlin in njihovih patogenov), specifične potrebe žlahtnjenja glede na vrsto in način pridelovanja
- poznavanje standardnih postopkov žlahtnjenja rastlin ; klasična mutageneza; sortna zakonodaja
- poznavanje sodobnih oblik žlahtnjenja rastlin: uporaba mikropropagacije, in vitro metode medvrstnega križanja; indukcija haploidov;  genske transformacije; uporaba genskih markerjev
- poznavanje tehnik tkivnih kultur
- poznavanje najsodobnejših metod žlahtnjenja vključno s tehnikami genomskega preurejanja; uporaba sodobnih metod genomike v žlahtnjenju rastlin

Opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, po nalogu delodajalca, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 60 dni od objave

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 3701