Datum objave: 16.12.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM s področja MANAGEMENTA ali s področja POSLOVNIH VED (šifra DM:D010001, m/ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) poslovnih in upravnih ved
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) poslovnih in upravnih ved
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) poslovnih in upravnih ved

- specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) poslovnih in upravnih ved
- magisterij znanosti (prejšnji) poslovnih in upravnih ved

- doktorat znanosti ( prejšnji ) poslovnih in upravnih ved
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) poslovnih in upravnih ved

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- asistent za habilitacijsko področje MANAGEMENTA
ali
- asistent za habilitacijsko področje POSLOVNIH VED

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Delovne izkušnje:
 /

Poskusno delo:
- 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
- ki imajo izkušnje z mednarodnimi skupinami študentov,
- s poznavanjem mednarodnih akreditiranih šol,
- s poznavanjem mednarodnega managementa in vodenja,
- s poznavanjem managementa izobraževanja in učečih se organizacij v mednarodnem okolju.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent/ka za področje managementa oziroma področja poslovnih ved ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Rok za prijavo:
do vključno 20. 12. 2019; prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RAEF2019-1«.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: