Datum objave: 11.02.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
(Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike - M/Ž (Reg. št. objave na ZRSZ: NT58733)

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D019001,
Šifra naziva: 1, 2 ali 3,
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike,
Tarifni razred: IX,
Plačna podskupina: D1,
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas,
Delovni čas: polni delovni čas,
Začetek zaposlitve: študijsko leto 2020/2021

Pogoji za opravljanje dela:
zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
habilitacijski naziv:
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje fizike;
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
- raziskovalni dosežki s  področja teoretične fizike kondenzirane materije (preferenčno pod-področje: teoretična biofizika)
- sposobnost vodenja raziskovalnih projektov;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 11.02.2020

Rok za prijavo: 60 dni, do 11.04.2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo v razpisnem roku na naslov:
UL, Fakulteta za matematiko in fiziko
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Zaposlitev izbranega kandidata/ke bomo izvedli po pridobitvi soglasja h kadrovskem načrtu 2020.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 01 4766-563