Datum objave: 07.04.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SVETNIK,
- šifra DM: H019008 (m/ž), za določen čas, do 31. 12. 2020 s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Predvideni datum zaposlitve: 1. 5. 2020.
Zaposlitev na dveh projektih:
- EU Projekt H2020: Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness, akronim GLOBALINTO (70%) in
- PROGRAMSKA SKUPINA: Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti (30 %)

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja ekonomije
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja ekonomije
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv znanstveni svetnik na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- podatkovna analiza
- znanje angleščine
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
Delovne izkušnje:
/
Poskusno delo:
/

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo,
• organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
• povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
• sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri predstavitvah znanstvenih rezultatov na dodiplomskem in podiplomskem študiju, kjer bo to smiselno zaradi diseminacije
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:
- izkušnjami pri analizi neotipljivega kapitala in trajnostnega razvoja, posebej zaželeno je tudi poznavanje podatkov in izkušnje z analizo podatkov s teh področij;
- višjim številom točk v SICRIS, pri čemer bomo kandidate rangirali predvsem glede na točke A', A'' in A3;
- večjo vpetostjo v mednarodne raziskovalne mreže, organizacije, kar lahko dokazujejo ali s soavtorstvi pri raziskovalnih delih in ali s sodelovanjem tujih raziskovalcev pri raziskovalnih pojektih;
- izkušnjami pri delu na ali pri vodenju evropskih projektov;
- izkušnjami pri delu na ali vodenjem nacionalnih raziskovalnih projektov, npr. ARRS (CRP, TRP, raziskovalni programi), in drugih znanstvenih projektih

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Bibliografijo 
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazilo
• Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali veljavnem naziv znanstveni svetnik na UL oziroma dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: 7 dni; prijave so možne po e-pošti:
Ob prijavi v zadevo vpišite: »Prijava na razpis RZS2020-2.«
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Repše
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: