Datum objave: 07.04.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM,
šifra DM: H019001 (m/ž), za določen čas, do 30. 6. 2021 s krajšim (20 %) delovnim časom
za delo na projektu: »Kako pospešiti rast slovenskih podjetij, strukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija in inovativnost.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti ( prejšnji ) ekonomske smeri
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ekonomske smeri
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
Delovne izkušnje:
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
Poskusno delo:
- 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:
- izkazanimi raziskovalnimi dosežki (objavljenimi znanstvenimi članki) na področju analize mednarodne trgovine in kapitalskih tokov

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Bibliografijo 
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent oziroma asistent raziskovalec ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: 7 dni; prijave so možne po e-pošti:
Ob prijavi v zadevo vpišite: »Prijava na razpis RADR2020-1«.
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Repše
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: