Datum objave: 16.04.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA FRANCOSKI JEZIK (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja jezikoslovja;
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje francoski jezik;
- kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje  francoski jezik
V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v prime-ru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za iz-volitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo po-godbe o zaposlitvi.
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in de-la sodelavcev;

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih stro-kovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih študijskih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobra-ževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delov-nega mesta.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 16. 06. 2020
Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija,
- dokazila o izobrazbi,
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazi-la o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahteva-nih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj;

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti .

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 1030
E-mail: