Datum objave: 08.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- Univerzitetna diploma iz prevajanja (nemščina, francoščina) ali univerzitet-na diploma jezikovne smeri (nemščina, francoščina) in specializacija iz tol-mačenja ali diploma magistrskega študija tolmačenja
- veljaven habilitacijski naziv asistent za prevodoslovje
- kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Uni-verze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje prevodoslovje.
V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje nazi-va, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vlo-ga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Prednost imajo kandidati z naslednjimi znanji in sposobnostmi:
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov); uporaba računalniških orodij
- zaželjena akreditacija za tolmača pri institucijah EU
- pedagoške in praktične izkušnje s področja prevajanja in  tolmačenja (slo-venščina, nemščina, francoščina)
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost za timsko delo;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo.

- Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedago-ških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 15 dni, do vključno 23.05.2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija,
- dokazila o izobrazbi,
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu Asistent za področje prevodo-slovje ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za iz-volitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahte-vanih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj;

po elektronski pošti na naslov

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 031 489 549
E-mail: