Datum objave: 12.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  15 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI – GLAVNA KNJIGA

Šifra DM: J017102 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ekonomske ali  družboslovne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- eno leto delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju

Opis dela in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja
- samostojno in strokovno vodenje glavne, dnevnika glavne knjige in pomožnih knjig
- pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi (kontroling)
- izvajanje finančnih in računovodskih analiz
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
- kontroliranje in spremljanje stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev na določenih stroškovnih nosilcih in stroškovnih mestih
- sodelovanje pri izdelavi investicijskih in finančnih planov
- sodelovanje pri izdelavi poročil (temeljnih računovodskih izkazov) za zunanje uporabnike informacij
- izstavitev zahtevkov drugim proračunskim uporabnikom in njihovo knjiženje
- določanje novih stroškovnih mest in nosilcev, ažuriranje aktivnih kombinacije stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev in virov
- izdelava poročil za notranje uporabnike informacij
- spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev
- dnevni pregled dokumentov na portalu e-Davki
- samostojna priprava navodil za notranje uporabnike, sodelovanje pri pripravi internih aktov
- tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela,
- sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
- skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
- v času odsotnosti sodelavcev FRS nadomešča njihovo delo, glede na potrebe organizacije dela,
- v času odsotnosti vodje FRS nadomešča njeno delo, glede na potrebe organizacije dela,
- izvajanje del po odredbi vodje FRS
- izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za delovno mesto
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 15 dni od objave

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov , pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pa na naslov: UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ana Kaplan Novak
Telefonska številka: 01/320 3030