Datum objave: 13.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA PSIHOLOGIJO (m/ž)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja klinične psihologije;
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja klinične psihologije;
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profe-sor / redni profesor za področje klinična psihologija;

- kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Uni-verze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje klinična psihologija
V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje nazi-va, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vlo-ga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- prednost pri zaposlitvi imajo kandidati z naslednjimi znanji oz. izkušnjami:
- specializacija s področja klinične psihologije;
- končana polna edukacija s področja psihoterapije;
- univerzitetne pedagoške izkušnje s področij klinične psihologije in psihote-rapije;
- mentorstva pri magistrskih in doktorskih nalogah;
- znanstvena odličnost s področja klinične psihologije in psihoterapije;
- izkušnje s področja supervizije psihoterapije.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih so-delavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih študijskih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izo-braževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, upo-rabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje de-lovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 12. 7. 2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali do-kazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v na-ziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahte-vanih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj.

po elektronski pošti na naslov:

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 031 489 549
E-mail: