Datum objave: 22.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ OZ. UČITELJICA NA ODDELKU ZA SOCIOLOGIJO (m/ž)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja sociologije ali edukacijskih ved;
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja: docent / izredni profesor / redni profesor za področje didaktike sociologije ali sociologije vzgoje; 
- kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujo-čega učitelja na UL, ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva viso-košolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje didaktike sociologije ali sociologije vzgoje. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi do-kazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za pri-znanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposli-tvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sode-lavcev.

Prednost bodo imeli kandidati in kandidatke z izkušnjami v visokošolskem pedagoškem in raziskovalnem delu na področjih didaktike sociologije in sociologije vzgoje.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 21. 7. 2020

Kandidat oz. kandidatka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat oz. kandidatka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prija-va obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj.

na elektronski naslov:

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Kontaktna oseba na članici:
ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
telefonska številka: 031 489 549
e-mail: