Datum objave: 25.05.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  – M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

3. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti (prejšnji in sedanji) pravne smeri;
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani – docent/izredni profesor/redni profesor za področje ustavna ureditev ali izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje za področje ustavna ureditev, po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) -   *v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani;
  •  funkcionalna znanja in veščine: zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

4. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Prijavo pošljite na el. naslov in naj vsebuje:
vlogo, življenjepis, bibliografijo, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv oz. druga dokazila*.

Rok za prijavo je do vključno 2. 6. 2020.

Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj; el. naslov: .