Datum objave: 03.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA NA KATEDRI ZA ZGODOVINO CERKVE IN PATROLOGIJO za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od predvidoma 01. 10. 2020 s poskusno dobo 3 mescev
 • Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Maribor

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje, ustrezne smeri)
 • veljaven habilitacijski naziv UL docent / izredni profesor / redni profesor za področje zgodovina Cerkve in patrologija ali naziv gostujočega učitelja na UL. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva učitelja v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva ali za imenovanje v naziv gostujočega učitelja, v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • retorične in pedagoške sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, od  03. 06. 2020 do 02. 08. 2020

Kandidati morajo vlogo s priloženim življenjepisom in bibliografijo poslati na

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,