Datum objave: 04.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

1.    Članica:     FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT NA ODDELKU ZA FILOZOFIJO (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3.    Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja filozofije;
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja filozofije;
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja filozofije;
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja) s področja filozofije;
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja filozofije;
 • doktorat znanosti (prejšnji ) s področja filozofije;
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje ) s področja filozofije;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent – za področje filozofije;

*    kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistent ali visokošolskega učitelja – za področje  filozofije.
V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov); uporaba računalniški orodij;
 • Prednost pri zaposlitvi imajo kandidati, ki imajo izkazana znanja oziroma znanstveno-raziskovalne izkušnje s področij politične filozofije, nemške klasične filozofije, strukturalizma in poststrukturalizma;

-    Poskusno delo: asistent, 7. stopnja izobrazbe – največ 3 mesece
-    asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, oba 8. stopnja izobrazbe – največ 4 mesece.
 

4.    Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
 • nadzor nad delovnimi pripravami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in dru-gih varnostnih ukrepih;
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


Rok za prijavo: 15 dni, do vključno 19.06.2020


Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
 • bibliografija;
 • dokazila o izobrazbi;
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela;
 • seznam funkcionalnih znanj

na elektronski naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 1030
E-mail: eva.kusicmihelcic@ff.uni-lj.si