Datum objave: 10.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana,

1.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM,

šifra DM: H019001 (m/ž), za določen čas 6. mesecev s polnim delovnim časom (40 ur na teden).
Predviden datum zaposlitve 15. 7. 2020.
Raziskovalno delo se bo opravljalo na EU projektu: »GLOBALINTO - Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness«.

2.    Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
•    doktorat znanosti (prejšnji) s področja ekonomije
•    doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja ekonomije
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
•    ASISTENT RAZISKOVALEC ali ASISTENT
•    kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta dva pa lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
•    doktorat znanosti prejšnji ali sedanji.
Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
•    za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
•    za opremo oziroma delovna sredstva.
Delovne izkušnje:
•    1. leto ustreznih delovnih izkušenj.
Poskusno delo:
•    3 mesece.

3.    Kratek opis dela in nalog:
•    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
•    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
•    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
•    sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
•    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
•    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s/z:
•    znanjem angleškega jezika;
•    obvladovanjem dela z bazami podatkov (big data);
•    obvladovanjem dela s statističnimi paketi R in R-studio, Git, Python, SQL database engine (nujno zelo dobro poznavanje vseh, saj bo delo zajemalo predvsem analizo podatkov in združevanje podatkovnih baz);
•    analitičnimi sposobnostmi, znanje ekonometrije, kvantitativnih metod;
•    sposobnostjo učinkovitega povzemanja raziskovalnih rezultatov s pripravo ustreznih poročil;
•    inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
•    izkušnjami pri raziskovalnem delu in ki so že analizirali teme, ki so povezane s področjem neotipljivega kapitala;
•    ustreznejšo bibliografijo.

4.    Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
•    Življenjepis
•    Bibliografijo
•    Dokazila o izobrazbi
•    Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5.    Rok za prijavo: do vključno 10. 7. 2020;


prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-5«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.    Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si