Datum objave: 12.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NV26357

 • (Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001,
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3,
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor iz področja računalniške matematike, računalništva ali sorodnih področij (m/ž),
 • Tarifni razred: IX.,
 • Plačna podskupina: D1,
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas,
 • Delovni čas: polni delovni čas,
 • Začetek zaposlitve: študijsko leto 2020/2021.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) iz matematičnih ali drugih ustreznih smeri,
 • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani iz področja računalniške matematike, računalništva ali sorodnih področij. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,
 • znanstvene in raziskovalne kompetence, dokazljive z objavami in/ali projekti na področju računalništva ali sorodnih področij,
 • izkušnje s poučevanjem predmetov na univerzitetni stopnji s področja računalništva ali sorodnih področij,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije:

 • vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo na področju računalništva ali sorodnih področji,
 • izkazana sposobnost pridobivanja in vodenja nacionalnih ali mednarodnih projektov,
 • kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija.

Obvezne priloge:

 • življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in popolna bibliografija del,
 • seznam najpomembnejših objav za oceno kandidatove vloge (največ 10 objav),
 • raziskovalni načrt za naslednjih 5 let (največ 3 strani),
 • seznam uspešnih prijav na projekte,
 • dokazila o kvalitetnem pedagoškem delu,
 • (neobvezno) kandidat lahko priskrbi dve priporočilni pismi, ki morata biti posredovani neposredno od pisca pisma na naslov: .

Datum objave: 12.06.2020.

Rok za prijavo: 60 dni, do 11.08.2020.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: