Datum objave: 23.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

1.  Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (m/ž) Šifra DM: D019001
Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas (40 ur tedensko)

2.  Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja kineziologije,
  • veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Znanost o športu – kineziologija,
  • Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL.
  • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
  • znanstvene in raziskovalne kompetence, dokazljive z objavami in/ali projekti na področju nogometa,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
  • retorične sposobnosti,
  • inovativnost,
  • aktivno znanje angleškega  jezika,
  • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Prednost bodo imeli kandidati z referencami s področja nogometa in tisti, ki so raziskovalno aktivni na tem področju.

3.  Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
• izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih vrst preizkusov,
• mentorstva študentom pri izdelavi magistrskih nalog in drugih del,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
• skrb za varno in zdravo delo delavcev ter študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 60 dni (23. 6. 2020 do  22. 8. 2020)

5.  Dokazila: Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po pošti na naslov:

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr. prof. dr. Katja TOMAŽIN
Telefonska številka: 01 520 77 08
E-mail: