Datum objave: 29.06.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – za računovodstvo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva
 • znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela
 • samostojna priprava računovodskih poročil

Opis dela in nalog:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

Podrobnejši opis:

 • vodi oddelek za računovodstvo rektorata in članic,
 • kontrolira sprejemanje in izstavljanje knjigovodskih listin,
 • računovodsko spremlja poslovne procese,
 • skrbi za pravočasnost, časovno zaporednost, popolnost in pravilnost računovodskih zapisov,
 • sestavlja računovodske izkaze
 • pripravlja računovodska poročila,
 • nadzira in preverja pravilnost in usklajenost računovodskih podatkov,
 • pripravlja metodološke usmeritve in navodila za usklajeno računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov na UL,
 • spremlja spremembe zakonodaje in računovodskih standardov in skrbi za skladnost delovanja UL s predpisi,
 • preverja ustreznost informacijskega sistema in skrbi za posodabljanje in nadgrajevanje na področju računovodstva,
 • v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi daje navodila članicam za izvajanje računovodskih nalog,
 • svetuje na svojem področju vodjem finančno računovodskih služb članic in tajništva,
 • sodeluje pri pregledu poslovanja članic,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred.

Rok za prijavo:  29. 6. 2020 – 20. 7. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku
pošljejo na elektronski naslov .

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.

Pripravila:       
Renata Bogataj Špenko      
univerzitetna služba za kadrovske zadeve   


Mihaela Bauman Podojsteršek
glavni tajnik