Datum objave: 13.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH)

v Katedri za oblikovanje in predstavitve,
za določen čas, s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: D010001,
 • Plačna podskupina: D1,
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
 • Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2021, zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca
 • Poskusno delo: 3 mesece za 7. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 3 – asistent) in 4 mesece za 8. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 1 – asistent z doktoratom ali N: 2 – asistent z magisterijem)
 • Predviden nastop dela: 01. 10. 2020

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij,
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje arhitektura ali oblikovanje.  Če kandidat v času prijave nima izvolitve v navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017 in spremembe) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 09. 2019, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


Datum objave: 13. 07. 2020

Rok za prijavo: do vključno 16. 07. 2020


Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA