Datum objave: 16.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj m/ž

Registrska številka objave na ZRSZ: NW03125

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: D019001
• Tarifni razred: IX
• Šifra naziva: 1, 2 ali 3
• Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

- doktorat znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja jezikoslovja
- veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje angleščina v izobraževanju
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
- znanje angleščine na ravni C2 in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- izkušnje s poučevanjem angleščine v izobraževanju, še posebej na področju učenja in poučevanja angleščine na zgodnji stopnji
- strokovne in znanstvene reference s področja angleščine v izobraževanju
- izkušnje z mentoriranjem študentov na področju angleščine v izobraževanju
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju, izkušnje z vodenjem mednarodnih raziskovalnih projektov
- izkušnje pri organiziranju in vodenju timov ali strokovnih skupin in organizacij
- izkušnje pri organiziranju in izvajanju strokovnih izobraževanj in usposabljanj.

3. Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
• usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)
• opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden za nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2020

5. Datum objave: 16. 7. 2020

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (14. 9. 2020)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ,  naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Obvezne priloge:
• življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
• bibliografija
• dokazila o izobrazbi
• dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili, ali pa dokazila o veljavnem nazivu gostujočega učitelja na UL. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
• reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela
• seznam funkcionalnih znanj

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović,
tel.: +386 1 58 92 354,