Datum objave: 21.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj m/ž

Registrska številka objave na ZRSZ: NW08031

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja jezikoslovja
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje slovenski jezik
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
 • aktivno znanje angleščine oziroma drugega tujega jezika

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju, izkušnje s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih projektih in delovanje v mednarodnem okolju
 • izkušnje pri organiziranju in vodenju timov ali strokovnih skupin in organizacij
 • izkušnje pri organiziranju in izvajanju strokovnih izobraževanj in usposabljanj

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden za nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2020

5. Datum objave: 21. 7. 2020

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (19. 9. 2020)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Obvezne priloge:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
 • bibliografija
 • dokazila o izobrazbi
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili, ali pa dokazila o veljavnem nazivu gostujočega učitelja na UL. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela
 • seznam funkcionalnih znanj

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović, tel.: +386 1 58 92 354,