Datum objave: 27.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D017004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ za področje meteorologije (m/ž) (Reg. št. objave na ZRSZ: NW19368)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D017004
 • Šifra naziva: 1 ali 2
 • Naziv: predavatelj ali višji predavatelj za področje meteorologije
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: za določen čas od 01.10.2020 do 30.09.2021
 • Delovni čas: krajši delovni čas, 30 ur/tedensko (75 %)
 • Začetek zaposlitve: 01.10.2020

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja fizike, smer meteorologija;
 • habilitacijski naziv:
 • veljaven habilitacijski naziv predavatelj ali višji predavatelj Univerze v Ljubljani za področje meteorologije;
 • za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
 • ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
 • prednost bodo imeli kandidati z izkazano znanstveno raziskovalnimi dosežki iz področja numeričnega modeliranja in napovedovanja vremena ter dinamične meteorologije;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 27.07.2020

Rok za prijavo: 60 dni, do 25.09.2020

Pisne vloge z navedbo registrske številke objave na ZRSZ, življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 01/ 4766-563
E-mail: