Datum objave: 30.07.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT NA ODDELKU ZA PSIHOLOGIJO (m/ž)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri; visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri, magistrska izobrazba (2. bolonj-ska stopnja) ustrezne smeri; specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri, magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri; doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri, doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
- veljaven habilitacijski naziv asistent za psihologijo
- kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge insti-tucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošol-skih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za prido-bitev habilitacijskega naziva asistent za področje psihologije.
  V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju koli-činskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skla-dno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odlo-čitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v na-ziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zapo-slitvi.
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov); uporaba računalniških orodij.

- Prednost imajo kandidati z naslednjimi znanji in sposobnostmi:
- strokovni izpit v zdravstvu
- objavljena znanstvena in strokovna dela
- izkušnje pedagoškega dela na fakulteti s študenti
- sodelovanje pri znanstvenih projektih
- poskusno delo: 3 mesece (asistent, 7. stopnja izobrazbe) ali 4 mesece (asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, 8. stopnja izobrazbe).

4. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedago-škega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in pou-čenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in dru-gih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 8. 8. 2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija,
- dokazila o izobrazbi,
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu Asistent za področje psihologije ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela.

na elektronski naslov: .

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: