Datum objave: 20.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Št.:
Datum: 19.08.2020

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za interno medicino

za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 10% redno + 20% dopolnilno delo ) – deset (10) delovnih mest

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine   
 • veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina
 • ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij


3.   Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • opravljanje delovnih obveznosti pri pouku propedevtike,
 • delo v Centru za učenje kliničnih veščin in organizacijo kliničnega dela pouka za tuje študente v okviru študentskih izmenjav.


4.   Rok za prijavo: 8 dni, od 20. 8. 2020 do 28. 8. 2020

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana  ali na e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si.

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Mitja Košnik

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.


Dekan UL MF
Prof. dr. Igor Švab