Datum objave: 20.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH) na Katedri za analizno kemijo - M/Ž,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

•    Šifra delovnega mesta: D010001
•    Plačna podskupina: D1
•    Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
•    Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom
•    Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
•    Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
•    Poskusno delo: 3 mesece
•    predvideni nastop dela: 1.10.2020

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) kemijske smeri
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) kemijske smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) kemijske smeri
 • veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje analizne kemije
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom.
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študenti)
 • Uporaba računalniških orodij.

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: od 20. 8. 2020 do 3. 9. 2020

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Vloge se oddajo po pošti na naslov:
UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Kadrovska služba
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Lozej
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: mojca.lozej@fkkt.uni-lj.si