Datum objave: 24.08.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR (m/ž) za področje slovenščine kot tujega jezika
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – profesor slovenskega jezika 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) – magister slovenskega jezika 
 • magisterij znanosti (prejšnji) – slovenski jezik, slovenska književnost
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja jezikoslovja
 • doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
 • kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije lektorica / lektor za slovenski jezik, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva lektorja za slovenski jezik
 • V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • 3 leta ustrezne pedagoške prakse,
 • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov slovenščine kot drugega in tujega jezika ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in magistrskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • izvajanje lektorskih oblik dela s tujimi študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih  magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)
 • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
 • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 1. 9. 2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
 • bibliografija;
 • dokazila o izobrazbi;
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu lektorja za slovenski jezik ali doka-zila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela.

na elektronski naslov: .

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: