Datum objave: 28.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR (m/ž) za področje italijanskega jezika kot tujega jezika za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – profesor italijanskega jezika ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) – magister italijanskega jezika ali magi-sterij znanosti (prejšnji) – italijanski jezik in književnost ali doktorat znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri.
- Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv lektor za italijanski jezik na UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali če izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva lektor za italijanski jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Tri leta ustrezne pedagoške prakse in vsaj tri mesece delovanja v italijanskem jezikovnem okolju.
- Strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in pri drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd.);
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov;
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah);
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 6. 10. 2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu lektorja za italijanski jezik ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za pri-znanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve izbirne komisije, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog, povezane z zahtevami, predstavljenimi v okviru pogojev za opravljanje dela.

na elektronski naslov: .

Predviden pričetek dela: 20. 10. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: