Datum objave: 06.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
             ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, ŠIFRA DM: D010001(M/Ž) za področje Toplotna in okoljska tehnika
       
Registrska številka objave na ZRSZ: NX76674

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične ali družboslovne smeri / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magisterij znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
- veljaven habilitacijski nazv asistent za habilitacijsko področje Toplotna in okoljska tehnika. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov, uporaba računalniških orodij
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi)
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom.

Zaželena dodatna znanja:
- izkušnje prijavljanja na projekte in vodenja projektov
- uporaba računalniških programov za modeliranje in numerično simuliranje (npr: Solidworks, AutoCAD, Simulink, ANSYS, Matlab)
- izkušnje pri mednarodni vpetosti v raziskavah in razvoju
- izkazana razvojno-raziskovalna uspešnost z objavami SCI revijah.

Nudimo:
- delo v mladi ekipi s svetovno prepoznavnostjo
- delo v močnem stiku z industrijskimi partnerji
- možnost nadgradnje strokovnih in mehkih znanj
- delo pri razvoju najnovejših tehnologij s področja pretvorbe, prenosa in shranjevanja toplote
- močne povezave s tujino
- možnost akademskega/znanstvenega napredovanja.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 06.10.2020 – 14.10.2020
Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat lahko vlogo posreduje po pošti ali po elektronski pošti.

5. Delovno razmerje:
Določen čas, od 01.01.2020 – 30.09.2022, za polni delovni čas.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katja Bošnak
Telefonska številka: 01 4771 141
E-mail: