Datum objave: 06.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,
   Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za koreanistiko na Oddelku za azijske študije (m/ž)
za določen čas 1 leta, s krajšim delovnim časom 30 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) korejski jezik oz. korejsko je-zikoslovje ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) korejski jezik oz. korejsko jezikoslovje ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) korejski jezik oz. korejsko jezikoslovje ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prej-šnja) korejski jezik oz. korejsko jezikoslovje ali magisterij znanosti (prejšnji) korejski jezik oz. korejsko jezikoslovje ali doktorat znanosti (prejšnji) korejski jezik oz. korejsko jezikoslovje ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) korej-ski jezik oz. korejsko jezikoslovje;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za koreanistiko. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega uči-telja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvoli-tev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habili-tacijskega naziva asistent za področje koreanistika.
- V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v prime-ru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za iz-volitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;
- prednost imajo kandidati z naslednjimi znanji in sposobnostmi: sposobnost ak-tivne uporabe računalniških in elektronskih orodij (vključno z e-učilnicami, VIS-om, oddelčnimi forumi), samoiniciativnost in kreativnost pri pedagoškem in strokovnem delu, odlične komunikacijske in pedagoške sposobnosti;
- zaželeno je aktivno znanje slovenskega jezika;
- Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za iz-vedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno razi-skovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobra-ževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opre-me,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delov-nega mesta.

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 14. 10.2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija,
- dokazila o izobrazbi,
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu Asistent za področje koreanistika ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahteva-nih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj.
po elektronski pošti na naslov

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: