Datum objave: 06.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

AVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,
   Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA DIDAKTIKO NEMŠČINE (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja didaktike nemščine;
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje didaktike nemščine. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvo-litev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habili-tacijskega naziva visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje didaktike nemščine. V tem primeru je treba skupaj s pri-javo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora prilo-žiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in de-la sodelavcev;
- zaželena je sposobnost timskega dela, sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti;
- zaželen je rojeni govorec slovenščine ali rojeni govorec nemščine z znanjem slovenščine na ravni odličnosti (C1–C2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR));
- prednost imajo kandidati, ki imajo univerzitetne pedagoške in znanstvenorazi-skovalne izkušnje s področja didaktike nemščine, izkušnje v osnovnošolskem ali srednješolskem izobraževanju ter izkušnje pri mentoriranju magistrskih ali doktorskih nalog s področja didaktike tujih jezikov.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih stro-kovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih študijskih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobra-ževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delov-nega mesta.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 5. 12. 2020
Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazi-la o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahteva-nih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: .

Predviden pričetek dela: 15. 2. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 1030
E-mail: