Datum objave: 09.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani,
   Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001
(v nazivu docent/-ka, izredni/-a profesor/-ica ali redni/-a profesor/-ica)
     
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/-ka tujec/-jka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti,
- izvolitev v docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica, redni/-na profesor/-ica za področje mednarodni odnosi ali veljaven naziv gostujoči učitelj, gostujoča učiteljica (ekvivalent nazivu docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica ali redni/-na profesor/-ica) za področje mednarodni odnosi,
- če kandidat/-ka v času prijave nima izvolitve v omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/-ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- prednost bodo imeli kandidati in kandidatke z učiteljskimi pedagoškimi delovnimi izkušnjami ter kakovostnimi objavami in raziskovalnim delom s področja mednarodne politične ekonomije.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/-tko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih morebitnih izvajalk/-lcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom in študentkam pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
- znanstvenoraziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- skrb za kakovost in promocijo študijskega programa

4. Rok za prijavo: 9. 10. 2020 do 8. 12. 2020
Kandidat/-ka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografijo
    Kandidat/-ka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
    
5. Računalniški programi:  MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:Inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, skupinsko delo, delo v mednarodnem in medkulturnem okolju.
  
7. Delovno razmerje: Nedoločen čas, s krajšim delovnim časom – 50 % oz. 20 ur/teden
Zaposlitev predvidoma v študijskem letu 2020/2021 
Poskusna doba: 3 meseci.      

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: