Datum objave: 12.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

AVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: UČITELJ SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA NA UNIVERZI V PARIZU, FRANCIJA (INALCO), šifra DM: D017002 (m/ž), za določen čas 7 mesecev, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij  
      bolonjskega študija navedene smeri,
- znanje francoskega jezika glede na specifike slovenistike, delovne izkušnje iz poučevanja  
      slovenščine kot drugega ali tujega jezika, delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih  
      kulturnih dejavnosti, poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici,
- 1 leto delovnih izkušenj iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne 
            izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti.

4. Kratek opis del in nalog:
- sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam specifičnim univerzitetnim in visokošolskim programom gostiteljice,
- poučuje v skladu z ustreznim javnoveljavnim programom za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- skrbi za uveljavljanje in vedenje o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, spodbuja znanstveno in aplikativno raziskovanje na univerzah v tujini na področju slovenistike in interdisciplinarno,
- sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
- vzdržuje redne delovne stike z nosilcem programa STU, FF UL in univerzo gostiteljico,
- obvešča kadrovsko službo fakultete ubn nosilca programa o formalnopravnem statusu svojega delovanja v tujini in o spremembah svojega zdravstvenega stanja,
- ob koncu študijskega leta pripravi poročilo o delovanju slovenistike v preteklem študij-skem letu,
- obvešča STU o prireditvah in dogodkih na slovenistiki,
- spremlja razvoj stroke in se stalno strokovno izpopolnjuje na področju poučevanja sloven-ščine kot drugega/tujega jezika,
- sodeluje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi RS v državi gostiteljici,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 21. 10. 2020

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog, povezane z zahtevami, predstavljenimi v okviru pogojev za opravljanje dela.

na elektronski naslov: .
Predviden pričetek dela: 15. 11. 2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 01 241 10 30
E-mail: