Datum objave: 15.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Delovno mesto: Visokošolski učitelj, D019001
(v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor)
- za področje fizikalne kemije
- na Katedri za fizikalno kemijo
- za nedoločen čas in
- s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti,
- veljavni habilitacijski naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje fizikalne kemije
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. Če tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- aktivno znanje angleškega jezika.

Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: od 15. 10. 2020 do 14. 12. 2020

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Vloge se oddajo po pošti na naslov:

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Kadrovska služba
Večna pot 113
1000 Ljubljana


Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Lozej
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: