Datum objave: 02.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

PoDALJŠANJE ROKA iz 6.11. 2020 DO 9.11.2020!

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT Z DOKTORATOM, šifra DM: H019001 (m/ž), za določen čas 12. mesecev s krajšim (20%) delovnim časom (8 ur na teden). Predviden datum zaposlitve 15. 11. 2020.

Raziskovalno delo se bo opravljalo na EU projektu: »GLOBALINTO - Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness«.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja ekonomije
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja ekonomije
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- ASISTENT RAZISKOVALEC ali ASISTENT
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta dva pa lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- doktorat znanosti prejšnji ali sedanji.

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
- za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
- za opremo oziroma delovna sredstva.

Delovne izkušnje: 1. leto ustreznih delovnih izkušenj.

Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s/z:
- znanjem angleškega jezika;
- obvladovanjem dela z bazami podatkov (big data);
- obvladovanjem dela s statističnimi paketi R in R-studio, Git, Python, SQL database engine (nujno zelo dobro poznavanje vseh, saj bo delo zajemalo predvsem analizo podatkov in združevanje podatkovnih baz);
- analitičnimi sposobnostmi, znanje ekonometrije, kvantitativnih metod;
- sposobnostjo učinkovitega povzemanja raziskovalnih rezultatov s pripravo ustreznih poročil;
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
- izkušnjami pri raziskovalnem delu in ki so že analizirali teme, ki so povezane s področjem neotipljivega kapitala;
- ustreznejšo bibliografijo.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis
- Bibliografijo
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo:
Prijave pošljite do vključno 6. 11. 2020; prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-11«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: