Datum objave: 17.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 20% ) 

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja,  v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;
- veljaven pedagoški naziv za področje Mikrobiologija in imunologija;
- ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

2. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo: 8 dni, od 17.11.2020 do 25. 11. 2020.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se sklicujte na registrsko številko prijave.

4. Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Alojz Ihan

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.