Datum objave: 25.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (M/Ž) – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje POMORSTVA
 

Šifra DM: D019001
V katedri za ladijsko strojništvo.
Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

1.Pogoji za opravljanje dela:
- Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: doktorat znanosti(prejšnji) oziroma doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja  pomorstvo.
- Veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje pomorstva. Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če:
     - ima veljaven naziv UL FPP• veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznanja naziva, ALI
     - veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ALI
    - izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent/izredni profesor/redni profesor za področje pomorstva. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

2.Kratek opis dela in nalog: oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev, predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa, vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del, mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

3.Rok za prijavo: 60 dni od objave 25.11.2020 do 24.1.2021
Predvideni nastop dela 1.2.2020

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

4.Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
tel. št.: 05 67 67 221
E- mail: