Datum objave: 15.01.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

ASISTENT/-KA (v vseh treh nazivih) na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo za nedoločen čas s polnim delovnim časom

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) dentalne medicine ali magistrska izobrazba dentalne medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;
- veljaven pedagoški naziv za področje Otroško in preventivno zobozdravstvo;
- ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL ( Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami ) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16.6.2020 -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

2. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, od 18.1.2021 do 26.1.2021.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.

5. Kontaktna oseba na članici: izr. prof. dr. Alenka Pavlič