Datum objave: 11.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 v Kadrovski službi, Šifra DM: J017903

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in s trimesečnim poskusnim delom.

Reg. št. objave na ZRSZ: NZ65450

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne, upravne, organizaicjske ali druge družboslovne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne, upravne organizacijske ali druge družboslovne smeri;
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) pravne, upravne, organizacijske ali druge družboslovne smeri;
- poznavanje predpisov s področja delovnopravne zakonodaje;
- aktivno znanje enega svetovnega jezika;
- znanje uradnega jezika;
- usposobljenost za delo z računalnikom;
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj;
- 3 mesece poskusnega dela.

2. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje in organizacija dela kadrovske službe;
- spremljanje in preučevanje predpisov s področja delovno-pravne zakonodaje;
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju kadrovske politike fakultete;
- priprava kadrovskega načrta in drugih poročil iz delovnega področja;
- sodelovanje pri pripravi osebnih letnih delovnih načrtov ter pedagoške in raziskovalne obremenitve pedagoških delavcev;
- vodenje postopkov v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnih razmerij;
- priprava aktov iz delovnega področja (pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, pogodb o sodelovanju, odločb in sklepov);
- koordinacija in priprava podatkov za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
- vodenje in koordinacija habilitacijskih postopkov;
- vodenje pravnih in upravnih postopkov fakultete;
- vodenje drugih postopkov iz delovnega področja;
- skrb za zakonitost izvedbe postopkov;
- priprava osnutkov internih aktov fakultete s splošnega področja in področja delovnih razmerij;
- sodelovanje pri delu organov fakultete in/ali univerze (priprava gradiva, skrb za realizacijo sklepov iz širšega delovnega področja);
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu tajnika fakultete.

3. Rok za prijavo:  10 dni (12. 2. 2021- 22. 2. 2021)

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov:
.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Maja Zdešar, kadrovska služba
Telefonska številka: 01 520 77 02
E-mail:

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.
Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.