Datum objave: 17.02.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 uniEU

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
               
Razpisano delovno mesto se v deležu 100% vrednosti financira iz sredstev delovnega programa Evropske komisije Obzorje 2020  po pogodbi št. 951851.

Univerza v Ljubljani vabi kandidate, da se prijavijo na razpis za:

ZNANSTVENEGA SVETNIKA - PREDSTOJNIKA CENTRA CONI - Nosilec ERA Chair - za delo na projektu CONI (številka pogodbe 951851).

Osnovna bruto letna plača za 53. plačni razred je 40.620,36 EUR. Bruto letni dohodek zaposlenega je v odvisnosti od predhodnih izkušenj, dodatka za delovno uspešnost, minulega dela, regresa za dopust, prevoza na delo, plačilo malic ipd lahko med 53.000 ter 63.000 EUR.

Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2025 s polnim delovnim časom.

Projekt CONI

V okviru pridobljenega projekta iz delovnega programa Evropske komisije Obzorje 2020 - WIDESPREAD-06-2020 - predstojnik ERA, v nadaljevanju projekt CONI, se na UL ustanavlja multidisciplinarni Center za nevroinformatiko (CONI), v nadaljevanju Center. Center je organizacijska enota Raziskovalno-razvojnega centra UL (RRC UL), ki zagotavlja organizacijski in pravni okvir za spodbujanje in vzdrževanje multidisciplinarnih raziskav, odprtega razvoja inovacij ter poučevanja ali usposabljanja na fakultetah UL. Vodja UL RRC je prorektor UL za raziskave. Center združuje področja nevroinformatike (NI) iz domen razvoja programske opreme, analize slik, umetne inteligence, oblikovanja človeškega grafičnega vmesnika in klinične nevroznanosti za ustvarjanje protokolov, metod in orodij informacijske tehnologije (IT) za IT-podprte klinične poti in klinične raziskovalne poti za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo.

Delovno mesto predstojnika Centra je odprto za prijave. Izbrani kandidat je odličen raziskovalec na področju NI, z odličnimi administrativnimi, organizacijskimi, projektnimi vodstvenimi sposobnostmi in izkušnjami. Predstojnik bo zaposlen za čas trajanja projekta CONI z nazivom znanstvenega svetnika.

V času trajanja projekta CONI bo predstojnik Centra:
- iz proračuna projekta zaposlil 6 podoktorskih sodelavcev;
- vodil raziskovalno skupino;
- odgovoren za izpolnjevanje vseh obveznosti projekta;
- vodil raziskovalno delo Centra na področju NI;
- samostojno pridobival sredstva za delovanje Centra na domačih in mednarodnih razpisih;
- vodil vse oblike obveščanja o rezultatih projekta in prenosa rezultatov v gospodarstvo;
- sodeloval v organih in s službami na fakultetah in upravi UL, ki so pomembni za izpolnjevanje projektnih obveznosti poučevanja, raziskovanja, inovacij, upravljanja in organizacije.

Pričakovani učinki Centra so:
- podpora institucionalnim in strukturnim spremembam znotraj UL, ki omogočajo polno sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru;
- večja privlačnost UL za mednarodno odlične in mobilne raziskovalce;
- večja raziskovalna odličnost UL na področju NI, ki je količinsko in kakovostno prikazana s kazalniki, kot so objave v mednarodnih strokovnih revijah, sporazumi o sodelovanju z industrijo, prenosom intelektualne lastnine, novimi inovativnimi proizvodi in storitvami;
- večja konkurenčnost UL pri pridobivanju mednarodnih razpisov na področju NI.

Pri izpolnjevanju nalog projekta CONI bo predstojnik Centra sodeloval z izvršnim in svetovalnim odborom tega projekta ter s službami rektorata UL. Izpolnjevanje obveznosti projekta CONI spremlja svet Centra.
Člani sveta Centra bodo tudi:
- pomagali predstojniku Centra in njegovim sodelavcem pri integraciji v pedagoško in raziskovalno delo na Medicinski fakulteti, Fakulteti za računalništvo in informatiko, Fakulteti za matematiko in fiziko in na Filozofski fakulteti
- povezali predstojnika Centra v mrežo mednarodnih raziskovalcev na področju NI s katerimi sodelujejo raziskovalci fakultet UL. Vodja RRC UL bo sodeloval s predstojnikom Centra pri reševanju strateških vprašanj, ki so pomembna za dolgoročno trajnost Centra.

Pričakuje se, da bodo predstojnik Centra za NI in njegovi sodelavci nadaljevali delo na področju NI tudi po izteku projekta CONI. Glede na pričakovano trajnost novoustanovljenega Centra se pričakuje, da bo predstojnik Centra s pridobivanjem dodatnih virov prispeval k nadaljevanju poslovanja Centra po prenehanju projekta CONI.

Dodatne informacije o projektu:
https://www.uni-lj.si/news/news/2020061014495274/
https://cordis.europa.eu/project/id/951851
https://circabc.europa.eu/sd/a/d1ae7fdd-e80f-4b54-973b-dcea380132e4/ED-20120315-WG3-Point%203-Framework%20Research%20Careers-short.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020

Merila za habilitacijo UL:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/

Opis delovnih nalog

Delovne naloge predstojnika centra CONI so:

1. Vodenje, načrtovanje in organiziranje dejavnosti Centra na področju upravljanja, raziskav, odprtih inovacij in poučevanja/usposabljanja.
2. Ustanovitev multidisciplinarne raziskovalne skupine za področje nevroinformatike (NI), ki obsega razvoj programske opreme, analizo slik, umetno inteligenco, oblikovanje človeškega grafičnega vmesnika in klinično nevroznanost.
3. Delni seznam dodatnih dejavnosti vključuje:
- analizo sedanjih razmer in izvedbo potrebnih strukturnih sprememb ter uvajanje novih znanj vodenja in upravljanja na UL;
- izvajanje izboljšane dolgoročne strategije upravljanja človeških virov za spodbujanje enakosti spolov, poklicnega in osebnega razvoja raziskovalcev;
- povečanje raziskovalne odličnosti UL, povezovanje UL in njenih raziskovalcev z industrijo;
- priprava predlogov in prijava na nacionalne in mednarodne razpise za financiranje raziskav;
- promocija UL za povečanje njene mednarodne privlačnosti in prepoznavnosti;
- prenos tehnologije;
- organizacija in izvajanje mednarodnih projektov in dejavnosti sodelovanja;
- objavljanje raziskav v revijah z visokim faktorjem vpliva;
- usmerjanje raziskovalne usmeritve Centra k najprimernejšim raziskovalnim temam NI;
- dejavnosti na področju izobraževanja / usposabljanja in ustanavljanja novih študijskih smeri na UL;
- organizacija mednarodnih poletnih šol in delavnic iz področja NI na UL.
4. Znanstvenoraziskovalno delo.
5. Organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine).
6. Povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami.
7. Sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju.
8. Strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog.
9. Pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi.
10. Skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih.
11. Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Pogoji in dokazila za prijavo na razpis:

(1) Razpisano delovno mesto je odprto za prijavitelje z državljanstvom države EU ali države, ki ni članica EU.
(2) Doktorat iz biokemije, biologije, računalništva, informatike, matematike, medicine, nevroznanosti, fizike ali statistike je obvezen. Sprejete bodo samo kvalifikacije, ki jih izdajo organi držav članic EU, ali kvalifikacije, ki jih ustrezni organi držav članic EU priznajo kot enakovredne. V primeru slednjega je treba predložiti dokazilo o priznanju enakovrednosti s strani ustreznih organov držav članic EU.
(3) Izbrani kandidat mora ustrezati  profilu raziskovalca R4 (v skladu z Evropskim okvirom za raziskovalno kariero) in mora biti poleg odličnega raziskovalca tudi odličen vodja raziskav, kot določa WIDESPREAD-06-2020 - ERA predstojnik besedilo razpisa.
(4) Dokumentirano in preverljivo (z navedbo kontaktnih podatkov treh recenzentov pod točko (9)) 5 let delovnih izkušenj kot vodja ekipe raziskovalcev in / ali odprtih inovacijskih projektov v NI na vsaj enem od petih domen, pomembnih za področje NI: razvoj programske opreme, analiza slik, umetna inteligenca, oblikovanje človeškega grafičnega vmesnika ali klinična nevroznanost.
(5) Dokumentirano in preverljivo (z zagotavljanjem kontaktnih podatkov treh recenzentov pod točko (9)) strokovno znanje na področjih NI, kar dokazujejo: (a) s prvim ali vodilnim avtorstvom v mednarodnih objavah z visokim faktorjem vpliva, (b) vodenje post-doc raziskovalne skupine; (c) vodenje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov.
(6) Dokumentirana in preverljiva (z navedbo kontaktnih podatkov treh s recenzentov pod točko (9)) sposobnost poučevanja / usposabljanja in izkušenj ter veščin vodenja raziskav in izkušenj na področju NI.
(7) Dokumentirana in preverljiva akademska uspešnost znanstvenega svetnika za področja, pomembna za domene razvoja programske opreme, analize slik, umetne inteligence, oblikovanja človeškega grafičnega vmesnika ali klinične nevroznanosti. Sprejete bodo samo poklicne kvalifikacije, ki jih izdajo organi držav članic EU, ali kvalifikacije, ki jih ustrezni organi držav članic EU priznajo kot enakovredne. V primeru slednjega je treba predložiti dokazilo o priznanju enakovrednosti s strani ustreznih organov držav članic EU.
 (9) V prijavo je treba vključiti podatke treh recenzentov, ki potrjujejo primernost kandidata za razpisano delovno mesto (s kontaktnimi podatki in elektronskimi naslovi recenzentov). Z recenzenti kandidatov, ki se uvrstijo v ožji izbor, se bodo povezali predstavniki Komisije za izborni postopek predstojnika Centra, da zagotovijo dodatno preverjanje dokumentov za pogoje pod (4) - (6), (12) in (13).
(10) Izbrani kandidat, ki bo zaposlen na UL, mora izpolnjevati habilitacijske pogoje za naziv znanstvenega svetnika za eno od področij, pomembnih za domene razvoja programske opreme, analize slik, umetne inteligence, oblikovanja človeškega grafičnega vmesnika ali klinične nevroznanosti. Kandidatom ob prijavi ni treba imeti habilitacije UL. Vendar pa bodo morali izpolnjevati habilitacijske zahteve, kot jih določajo Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, da jim bo lahko dodeljen naziv znanstvenega svetnika (tj. potrebno število akademskih dosežkov, navedenih pod (11)).
(11) Vsi prijavitelji, bodisi iz držav EU ali držav izven EU, morajo v angleščini predložiti svoj (a) življenjepis; (b) popoln seznam objav v mednarodnih revijah; (c) ločen seznam 10 najboljših (glede na faktor vpliva revije) objav s prvim ali vodilnim avtorstvom v zadnjih 10 letih; (d) seznam do 10 nacionalnih in mednarodnih projektov, ki so jih koordinirali (vključno z informacijami o agenciji za financiranje, oznako projekta/programa in zneskom financiranja); (e) trenutno število citatov v Web of Science; (f) trenutni H-indeks v Web of Science; in (g) seznam mentoriranih doktorskih študentov z naslovi doktorskih disertacij in imeni univerz, ki so podelile doktorske naslove.
(12) Dokumentirano in preverljivo znanje jezika. Kandidati morajo imeti visoko ali najvišjo stopnjo znanja angleščine in vsaj vmesno stopnjo znanja drugega uradnega jezika katerekoli države članice EU. Priznane bodo le kvalifikacije jezikovnega znanja, ki jih izdajo organi držav članic EU, ali kvalifikacije, ki jih ustrezni organi držav članic EU priznajo kot enakovredne.
 (14) Dokumentirana in preverljiva izobrazba, kvalifikacije in izkušnje. Sprejete bodo samo kvalifikacije, ki jih izdajo organi držav članic EU, in kvalifikacije, ki jih ustrezni organi držav članic EU priznajo kot enakovredne. V primeru slednjega je treba predložiti dokazilo o priznanju enakovrednosti s strani ustreznih organov držav članic EU. Upošteva se samo ustrezno dokumentirana poklicna dejavnost (tj. obdobje plačane zaposlitve ali samozaposlitve). Štipendije in projektno delo se lahko štejejo kot poklicne izkušnje, za katera je potrebno priložiti ustrezna dokazila.
(15) Digitalne kopije dokumentov, predložene kot dokazilo o usposobljenosti in izkušnjah, zahtevanih v pogojih 1–14, morajo biti napisane v angleščini ali oddane skupaj z angleškim prevodom, če niso izdane v angleščini.

Zaželene kompetence in znanja:

(8) Merila za ožji izbor med prijavljenimi kandidati so dokumentirani in preverljivi dokazi o (a) mednarodnem priznanju kandidata z vključitvijo v mednarodne odbore revij ali v odbore za podeljevanje raziskovalnih sredstev, prejete raziskovalne nagrade itd; (b) visok H indeks; (c) doktorat medicine s podiplomsko specializacijo iz nevrologije ali doktorat iz področja NI.
(13) Dokumentirane in preverljive (z navedbo kontaktnih podatkov treh recenzentov pod točko (8 zgoraj)) splošne delovne spretnosti: (a) izkušnje z delom v multikulturnih in multidisciplinarnih skupinah; (b) sposobnost -samostojnega dela pod pritiskom, -spopadanja z veliko delovno obremenitvijo in hitro odzivanje na nove zahteve; - dobro upravljanje s časom, - komunicirati z notranjimi in zunanjimi sodelavci na vseh ravneh; -upoštevati kratke roke in samostojno izpolnjevanje več prednostnih nalog z minimalnim nadzorom; - uporabe spletnih orodij za ustvarjanje, skupno rabo in sodelovanje pri projektnih delih; -obravnavati zaupne podatke in ohraniti zaupnost; (c) odlične veščine pisnega in ustnega komuniciranja, medosebne spretnosti, sposobnosti mreženja; (d) certificirano ali dokazano visoko raven računalniške pismenosti z MS Office ali enakovredno programsko opremo.


Pogoji za izbranega kandidata:
- izbrani kandidat mora pri pooblaščenem izvajalcu delodajalca pred zaposlitvijo uspešno opraviti obvezni zdravstveni pregled.
- poskusna doba za razpisano delovno mesto je 3 mesece.

Rok za prijavo: 19. 2. 2021 - 20. 4. 2021.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave s priloženimi dokazili na elektronski naslov: , sklic CONI.
Dokumentacija za prijavo mora biti razporejena in strukturirana v skladu z navedenimi pogoji (1-15) in mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, razen pogoja (8). Pogoj 8 je pogoj za ožji izbor in samo kandidati, ki izpolnjujejo pogoj (8), morajo predložiti potrebna dokazila o izpolnjevanju. Nepopolne vloge ali vloge, ki niso strukturirane v skladu s pogoji 1-15, ali vloge oddane po roku za prijavo, ne bodo upoštevane.


Prijave morajo vsebovati službeni in e-poštni naslov prosilca v kontaktnih podatkih.

Dodatne informacije:
Za nadaljnje informacije pišite na .

Izjava o enakih možnostih zaposlitve:
UL je delodajalec z enakimi možnostmi. Vsi vidiki zaposlitve, vključno z odločitvijo o zaposlitvi, napredovanju, disciplinskem postopku ali odpuščanju, bodo temeljili na usposobljenosti, delovni uspešnosti in poslovnih potrebah. UL ne diskriminira na podlagi rase, barve kože, vere, zakonskega stanja, starosti, nacionalnega izvora, porekla, telesnih ali duševnih posebnih potreb, zdravstvenega stanja, nosečnosti, genskih informacij, spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali izražanja, ali kateregakoli drugega statusa, zaščitenega z zakonodajo EU ali države Slovenije.