Datum objave: 01.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D019001) za področje fizike na Katedri za matematiko in fiziko za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

1. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje ) s področja fizike;
- veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike; Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo:
          - pedagoške izkušnje pri izvajanju predmetov s področja fizike in gradbene fizike ter izkušnje s poučevanjem na daljavo;
          - opus objav in izkazan interes za raziskovalno delo na področju gradbene fizike;

2. Kratek opis dela in nalog:

- Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo:

Datum objave: 1. 3. 2021, rok 60 dni;  do 30. 4. 2021

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

Zaposlitev izbranega kandidata bo možna po sprejetju kadrovskega načrta s strani vlade RS.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: