Datum objave: 09.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

Delovno mesto: ASISTENT (D10001) - področje organizacija javnega sektorja -  M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dve leti (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas), poskusno delo traja 3 mesece.

Čas nastopa dela: takoj oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje organizacija javnega sektorja, če kandidat naziva še nima.

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja) praviloma s področja organizacijskih, upravnih in poslovnih ved ali psihologije dela.
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »organizacija javnega sektorja« oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) (predvsem: povprečna ocena študija vsaj 8, ocena zaključnega dela na študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
- znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se dokazuje s potrdilom o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2 ali enakovredno potrdilo ali z diplomo o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je opravil program v slovenskem jeziku.
- znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

2. Ostala znanja in veščine:
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- zmožnost animiranja v klasičnem in v e-okolju,
- občutek za delo z ljudmi,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
- retorične sposobnosti.

3. Delovne naloge:

- asistent na fakulteti pripravlja in vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov ter opravlja nadzor pri preverjanju znanja; opravlja znanstveno-raziskovalno delo in sodeluje pri ostalih dejavnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke.

- asistent je odgovoren za nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke, skrb za varno delo delavcev in študentov ter opravlja še druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  Kandidati naj do vključno 12. 3. 2021 posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis in motivacijsko pismo na elektronski naslov .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontakt: Mateja D. Murgelj, 01 5805 560; e-naslov: .