Datum objave: 16.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: OA35276.
Število razpisanih delovnih mest: 2.
Šifra delovnega mesta: D019001.
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor (m/ž).
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1.
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
Delovni čas: krajši delovni čas, za 20 ur/teden (50%).
Začetek zaposlitve: študijsko leto 2021/2022.

1. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti s področja matematike;
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje: matematike / finančne matematike / računalniške matematike / matematike v uporabi / pedagoške matematike / statistike / teoretične mehanike / uporabne mehanike
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;

Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;

Izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta.

2. Opis delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta;

Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije:
- kandidat izkazuje izkušnje in pripravljenost opravljati vodstveno-organizacijske naloge v sklopu ne-študijskih in študijskih delovnih procesov;
- vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo;
- izkazana sposobnost pridobivanja in vodenja nacionalnih ali mednarodnih projektov;
- kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija.

Obvezne priloge:
- življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in navedbo izkušenj pri opravljanju organizacijskih nalog,
- popolna bibliografija del,
- seznam najpomembnejših objav (največ deset objav),
- seznam uspešnih prijav na projekte,
- dokazila o kvalitetnem pedagoškem delu,
- (neobvezno) raziskovalni načrt za naslednjih pet let (največ tri strani),
- (neobvezno) kandidat lahko priskrbi dve priporočilni pismi, ki morata biti posredovani neposredno od pisca pisma na naslov: .

3. Datum objave: 17. 3. 2021

4. Rok za prijavo: 60 dni, do 16. 5. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 4766-563
E-mail: