Datum objave: 02.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za interno medicino za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 10% redno + 20% dopolnilno delo )

1.    Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba; 
- veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina
- ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

2.   Opis delovnega mesta:

Splošni opis:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- opravljanje delovnih obveznosti pri pouku s strokovnega področja transfuzijske medicine.

3.   Rok za prijavo: 8 dni, od  2.4.2021 do 10.4.2021

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana  ali na e-naslov: . Pri prijavi se sklicujte na registrsko številko prijave OA70379.

4.   Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Mitja Košnik

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.