Datum objave: 02.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D010001, Asistent (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OA70729.

- Število razpisanih delovnih mest: 1
- Šifra delovnega mesta: D010001
- Šifra naziva: 3 / 2 / 1
- Naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
- Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
- Plačna podskupina: D1
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 20 ur/teden oz. 50% delovnega časa
- Trajanje zaposlitve: za določen čas, od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022
- Poskusno delo: največ 4 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) / doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri,
- veljavni habilitacijski naziv asistent za področje meteorologije, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
- uporaba računalniških orodij,
- prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na raziskovalnem področju: Modeliranje vremenskih pojavov.

2. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- izvajanje nadzora nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- stalen nadzor nad izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave:  2. 4.2021.

4. Rok za prijavo: 3 dni, do  8. 4. 2021.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: